1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników dobrowolnie na stronie www.lubczykowe.pl jest Yard Development sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-792), ul. Wojskowa 6/A18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000496708, NIP: 783-170-96-38, zwana dalej Administratorem lub Spółką.
  2. Administrator przetwarza dane w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014 r. poz. 1182; ze zm.; dalej jako: „ustawa o ochronie danych osobowych”), jak i rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
  3. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych.
  4. W przypadku wysłania zapytania do Spółki odnośnie jej inwestycji poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.lubczykowe.pl w zakładce „Kontakt” Użytkownik zostaje poproszony o podanie swoich, następujących danych osobowych: Imię, Nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.
  5. Administrator przetwarza podane przez Użytkownika dane osobowe w celu prawidłowego świadczenia i optymalizacji usług oraz w celach technicznych, związanych z administracją serwerami.
  6. Administrator zbiera w celach statystycznych informacje związane z obecnością Użytkowników na stronie- przeglądaniem strony: mowa to o parametrach odwiedzin takich jak: czas wizyty, przeglądane treści, źródło odwiedzin, rodzaj otwieranych podstron, numer IP komputera.
  7. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia zgodnie z art. 31 ust.1 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych, oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych jak i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych.
  8. Na żądanie Użytkownika Administrator udziela informacji o przysługujących mu prawach. Informacje te mogą być udzielone w formie pisemnej.